Hi Marc,

On 5 Sep 2018, at 09:09, Marc Cano <marc.cano@bonarea.com> wrote:

Hello,

I'm currently having some trouble configuring CalDavZAP and server for a intranet.
We have a webDAV server powered by MDaemon. It's compatible?

I don't know ...

It works fine with Mozilla Thunderbird.

I want to load a calendar from server.
At the moment I'm developing the client on a local server https and the webDav it's https too.

WebDAV is not the same thing as CalDAV - WebDAV is a subset of CalDAV protocol. Are the TLS certificates trusted by your browser?

I don't want login screen, so I've set up the globalAccountSettings.
As I do not have permissions to manage the server, I have tried installing plugins for CORS but it does not work very well. I always get the same message:
***

Failed to load https://webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014: Response for preflight does not have HTTP ok status.
webdav_protocol.js:675

Error: [DAVresourceDelegation: 'REPORT https://[my_mail]@webmail.cag.es/webdav/public-calendars/comercial/h4014'] code: '0' status: 'error' (this error code usually means network connection error, or your browser is trying to make a cross domain query, but it is not allowed by the destination server or the browser itself)
***

Is that all that can be done by the client?
Some error in config.js?
(the only thing I see is a white screen)

The problem may be:
- TLS certificate (in lot of browsers you will get 0 for CORS and also TLS errors)
- your URL looks incorrect, CalDavZAP expect PRINCIPAL URL, and your URL looks like COLLECTION URL
- there is a missing MANDATORY trailing slash in the URL
- I also don't understand why you use globalSubscribedCalendars with the same URL as globalAccountSettings

In short: read the comments in the whole config.js and readme.txt ...


JMHere is my config.js:
// config.js
var globalAccountSettings=[
{
userAuth:
{
userName: 'xxxxxxxxxxx',
userPassword: 'xxxxxxx'
},
// crossDomain: true,
// withCredentials: false,
timeOut: 90000,
lockTimeOut: 10000,
checkContentType: false,
settingsAccount: true,
delegation: true,
hrefLabel: null,
forceReadOnly: null,
ignoreAlarms: true,
backgroundCalendars: []
},

];


var globalBackgroundSync=true;
var globalSyncResourcesInterval=120000;
var globalEnableRefresh=false;
var globalEnableKbNavigation=true;
var globalInterfaceLanguage='es_ES';
var globalInterfaceCustomLanguages=[];
var globalSortAlphabet=' 0123456789'+
'AÀÁÂÄÆÃÅĀBCÇĆČDĎEÈÉÊËĒĖĘĚFGĞHIÌÍÎİÏĪĮJKLŁĹĽMNŃÑŇOÒÓÔÖŐŒØÕŌ'+
'PQRŔŘSŚŠȘșŞşẞTŤȚțŢţUÙÚÛÜŰŮŪVWXYÝŸZŹŻŽ'+
'aàáâäæãåābcçćčdďeèéêëēėęěfgğhiìíîïīįıjklłĺľmnńñňoòóôöőœøõō'+
'pqrŕřsśšßtťuùúûüűůūvwxyýÿzźżžАБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЮЯ'+
'Ьабвгґдеєжзиіїйклмнопрстуфхцчшщюяь';

var globalSearchTransformAlphabet={
'[ÀàÁáÂâÄäÆæÃãÅåĀā]': 'a', '[ÇçĆćČč]': 'c', '[Ďď]': 'd',
'[ÈèÉéÊêËëĒēĖėĘęĚě]': 'e', '[Ğğ]': 'g', '[ÌìÍíÎîİıÏïĪīĮį]': 'i',
'[ŁłĹ弾]': 'l', '[ŃńÑñŇň]': 'n', '[ÒòÓóÔôÖöŐőŒœØøÕõŌō]': 'o',
'[ŔŕŘř]': 'r', '[ŚśŠšȘșŞşẞß]': 's', '[ŤťȚțŢţ]': 't',
'[ÙùÚúÛûÜüŰűŮůŪū]': 'u', '[ÝýŸÿ]': 'y', '[ŹźŻżŽž]': 'z'
};

var globalResourceAlphabetSorting=true;
var globalNewVersionNotifyUsers=[];
var globalDatepickerFirstDayOfWeek=1;
var globalHideInfoMessageAfter=1800;
var globalEditorFadeAnimation=666;
var globalEventStartPastLimit=3;
var globalEventStartFutureLimit=3;
var globalTodoPastLimit=1;
var globalLoadedCalendarCollections=[];
var globalLoadedTodoCollections=[];
var globalActiveCalendarCollections=[];
var globalActiveTodoCollections=[];
var globalActiveView='multiWeek';
var globalOpenFormMode='double';
var globalTodoListFilterSelected=['filterAction', 'filterProgress'];
var globalCalendarStartOfBusiness=8;
var globalCalendarEndOfBusiness=17;
var globalDefaultEventDuration=120;
var globalDisplayHiddenEvents=false;
var globalTimeZoneSupport=true;
var globalTimeZone='Europe/Berlin';
var globalTimeZonesEnabled=['Europe/Berlin'];
var globalRewriteTimezoneComponent=true;
var globalRemoveUnknownTimezone=false;
var globalShowHiddenAlarms=false;
var globalIgnoreCompletedOrCancelledAlarms=true;
var globalMozillaSupport=true;
var globalWeekendDays=[0, 6];
var globalAppleRemindersMode=true;

var globalSubscribedCalendars={ 
hrefLabel: 'Subscribed',
calendars: [

{
userAuth: {
userName: 'xxxxxxxxxxxx',
userPassword: 'xxxxxxxxxx'
},
typeList: ['vevent', 'vtodo'],
ignoreAlarm: true,
displayName: 'Remote Calendar 1',
color: '#ff0000'
},
]
};


--

CONFIDENCIALITAT. Aquesta comunicació i els seus annexes contenen informació confidencial i/o secreta, sotmesa a secret professional i que té com a destinatari única i exclusivament a la persona a la que va dirigida. Si vostè no és el destinatari, l’informem que no està autoritzat a llegir-la, copiar-la o divulgar-la, de manera que li preguem que ho notifiqui immediatament a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. i desprès elimini aquest correu i qualsevol còpia del mateix. Queda, per tant, prohibida la lectura, divulgació o distribució d’aquest correu electrònic i dels seus annexes, a qualsevol persona que no sigui el seu destinatari, sense el consentiment escrit de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb el disposat en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que les dades de caràcter personal utilitzades en aquest enviament es troben incloses en fitxers la titularitat dels quals correspon a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. Tanmateix, l’informem que les dades contingudes en aquest enviament seran incorporades en fitxers de CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A.  amb l’única finalitat de mantenir i administrar la relació establerta, de manera que seran conservades mentre existeixi un interès mutu i no seran comunicades a tercers excepte obligació legal. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, s’haurà de dirigir per escrit, acreditant la seva identitat, a CORPORACIÓ ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lleida) o fer-ho a través de la direcció de correu electrònic lopd@bonarea.com. Si considera que les seves dades no estan sent tractades segons estableix la llei podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control (http://www.agpd.es) Per més informació pot consultar la nostra Política de Privacitat (http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy).

CONFIDENCIALIDAD. Esta comunicación y sus anexos contienen información confidencial y/o secreta, sometida a secreto profesional y que tiene como destinatario único y exclusivo la persona a la que va dirigida. Si usted no es el destinatario, le informamos que no está autorizado a leerla, copiarla o divulgarla, por lo que le rogamos que lo notifique inmediatamente a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. y tras ello elimine este correo y cualquier copia del mismo. Queda, por tanto, prohibida la lectura, divulgación o distribución de este correo electrónico y de sus anexos, a cualquier persona que no sea su destinatario, sin el consentimiento escrito de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le comunicamos que los datos de carácter personal utilizados en este envío se encuentran incluidos en ficheros cuya titularidad ostenta CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. Asimismo, le informamos que los datos contenidos en este correo y los que lo sucedan, así como sus anexos o fax, serán incorporados a los ficheros de CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. con la única finalidad de mantener y administrar la relación establecida, de forma que serán conservados mientras exista un interés mutuo para ello y no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos, deberá dirigirse por escrito, acreditando su identidad, a CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 25210 Guissona (Lleida) o hacerlo a través de la dirección de correo electrónico lopd@bonarea.com. Si considera que sus datos no están siendo tratados según establece la ley podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control (http://www.agpd.es). Para más información puede consultar nuestra Política de Privacidad (http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy).

CONFIDENTIALITY. This communication, along with any documents, files or attachments, is intended only for the use of the addressee and may contain legally privileged and confidential information. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of any information contained in or attached to this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and destroy the original communication and its attachments without reading, printing or saving in any manner. This communication, along with any documents, files or attachments, may not be reproduced or distributed without the express written consent of CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A.

DATA PROTECTION. In compliance with the Personal Data Protection Law and GDPR we inform you that your personal information is included in a personal information filing system owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. We also inform you that your personal information included in this email, along with any documents, files or attachments, will be included in a personal information filing system owned by CORPORACIÓN ALIMENTARIA DE GUISSONA S.A. You may exercise your rights of access, rectification, cancellation, objection, portability and restriction of processing of your personal data, at any time, by sending a written notice, attaching a photocopy of a document evidencing your identity, to CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A. C/ Traspalau 8, 25210 Guissona (Lleida), or to lopd@bonarea.com. If you consider that we are not processing your personal data as required by law, you can exercise your right to lodge a complaint with a supervisory authority (http://www.agpd.es). For more information, you may visit our Privacy Policy (http://www.bonarea-agrupa.com/PrivacyPolicy).